Postup při pořádání závodů

Před závodem

(Založit) a vyplnit informace o závodu v ORISu

 • ředitel závodu sepíše rozpis, případně založí závod
 • zpracovatel (dle rozpisu) vyplní kategorie, termíny, ostatní údaje, přiloží rozpis a další soubory

Instalace aplikací a jejich konfigurace

 • instalace QuickEventu a PostgreSQL je popsána jinde (Instalace), zde jen hlavní principy a záludnosti:
 • při použití databáze SQLite (lze jen při konfiguraci s jedním strojem nebo pro uložení zálohy při vícestrojové konfiguraci přes "Soubor -> Exportovat -> Závod") je každý závod představován samostatným souborem s příponou .qbe
 • při použití databáze PostgreSQL se musí nejprve ručně vytvořit databáze, která se jmenuje přesně quickevent (na rozdíl od uživatelského jména a hesla, která lze zvolit), jednotlivé závody jsou v ní pak představovány samostatnými schématy – jméno (ID) závodu nesmí začínat číslicí
  • pokud (na OS Windows) QuickEvent při pokusu o přístup k PostgreSQL dává chybu (nemůže načíst driver), je potřeba z internetu zdarma stáhnout a na příslušný stroj doinstalovat Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 ve verzi 32bit. Pokud to nepomůže a program stále hlásí stejnou chybu, zkopírujte soubor libiconv-2.dll z instalačního adresáře PostgreSQL (v adresáři bin) do adresáře, kde je nainstalován QuickEvent
  • závod uložený jako .qbe soubor lze do PostgreSQL načíst pomocí "Soubor -> Importovat -> Závod"
 • dále je vhodné (na minimálně jeden stroj) nainstalovat:
  • ovladač pro vyčítací krabičku (nutné pro vyčítací jednotky typu BSM7/8; USB Driver lze stáhnout ze stránek SPORTident)
  • ovladač pro malou tiskárničku na tisk "lístečku" po vyčtení čipu (nenechávat tuto tiskárnu ve Windows jako výchozí!)
   • omylem poslaný tisk na tuto tiskárničku dokáže během závodu způsobit hotové peklo v podobě nezastavitelné tiskárničky chrlící metry a metry termopapíru před prodlužující se frontou závodníků čekajících na vyčtení!!!
  • ovladač pro tiskárnu na formát minimálně A4 pro tisk startovek, průběžných a konečných výsledků

Spuštění QuickEventu

 • při každém spuštění QE se objeví dialog na nastavení úložiště dat, jsou dvě možnosti:
  • "Samostatný soubor" – možná konfigurace pouze s jedním počítačem; stačí vybrat pracovní adresář a kliknout na OK
  • "SQL server" – konfigurace s více počítači, je nutné mít nainstalovaný PostgreSQL (popis instalace ZDE); vyplnit potřebné údaje a kliknout na OK
  • pokud jsme v předchozím dialogu nevyplnili ID závodu, tak se nám otevře nabídka s dostupnými závody
  • v příštím spuštění QE bude ID závodu vyplněno názvem posledního otevřeného závodu (pokud ho nevymažeme, tak se nám tedy otevře naposledy otevřený závod)

Vytvoření závodu

 • pokud je závod zadaný v ORISu: "Soubor -> Importovat -> ORIS -> Závod" -> vybrat závod
  • ve formuláři, který se poté zobrazí je nutné vyplnit ID závodu (musí být unikátní; bude se tak jmenovat qbe soubor/schéma v PostgreSQL) a případně upravit (opravit) zbývající údaje
  • jako poslední položka ve formuláři je "Kontrola čipu před startem", zadaná hodnota je maximální čas mezi kontrolou nulovaní čipu (oražením kontroly CHECK) a plánovaným startem – pokud je rozdíl mezi těmito časy větší, je závodník automaticky diskvalifikován
  • následně se objeví tabulka s přehledem přihlášených závodníků, kteří ještě nejsou načteni v QE
   • všechny změny lze potvrdit kliknutím na tlačítko "Save" (všechny přihlášené závodníky v ORISu si QE "natáhne" do databáze a přihlásí je na danou etapu)
   • dále je zde možnost "Uložit bez smazaných" – pokud by se nějaký závodník na ORISu odhlásil a my ho chtěli z nějakého důvodu nechat přihlášeného v QE
   • tato tabulka se zobrazí vždy, když se spustí synchronizace záznamů v QE s ORISem ("Soubor -> Importovat -> ORIS -> Synchronizovat záznamy aktuálního závodu"); možné využití synchronizace viz poslední bod Příprava startovek
 • pokud závod v ORISu není, tak je nutné vytvořit závod ručně: "Soubor -> Závod -> Vytvořit závod" a vyplnit všechny údaje
 • import tratí "Kategorie -> Importovat", pouze při importu IOF XML 3.0 souboru se bude počítat průměrná rychlost mezi jednotlivými kontrolami (přidáno ve verzi QE 2.2.6)
  • zkontrolovat v sekci kategorie, že má každá kategorie přiřazenou nějakou trať
   • pokud nemá, tak pravděpodobně nesouhlasí kategorie v OCADu a ORISu (např. T6 místo T), nejlépe opravit v ORISu a do QE importovat závod znovu
 • import klubů a registrací z ORISu (pro efektivní dohlašování registrovaných závodníků) se provádí automaticky spolu s importem závodu, pokud se jedná o závod, který není v ORISu, lze spustit import i ručně "Soubor -> Importovat -> ORIS -> Kluby a registrace"
 • nastavit datum a čas startu závodu: kliknout na "Aktuální etapa E1", pak na ozubená kolečka

Příprava startovek

 • import rankingu (pokud se používá losování s ohledem na ranking)
  • vyexportovat ranking jako CSV z ORISu (k rozhodnému datu, obvykle poslední den předcházejícího měsíce)
  • provést import rankingu "Soubor -> Importovat -> Textový soubor -> Rankingová data v CSV (formát ORISu)"
 • zadat počty map pro kategorie (pokud máte počty map v excelu nebo jiném tabulkovém procesoru, je možné je "překopírovat" do QE najednou)
  • pro úspěšné překopírování je nutné mít v excelu kategorie ve stejném pořadí jako v QE
  • v excelu označit buňky s počtem map -> CTRL+C, v QE označit první buňku ve sloupci s počtem map -> pravé tlačítko myši -> Vložit
 • kategoriím s volným startem (T, P, HDR) nastavit "Interval" na 0 a zaškrtnout "LU" = Losování uzamčeno
 • ostatním kategoriím nastavit v souladu s pravidly interval podle typu závodu
 • do všech kategorií s losovaným startem přidat počet vakantů
  • POZOR, zatímco číslo zadané do kolonky "Vakanti před" a "Vakanti po" udává kolik má být vakantů před prvním respektive posledním závodníkem, číslo zadávané do "Vakant každých" znamená "kolikátý je opakovaně vakant" (např. číslo 8 znamená, že se nalosuje 8 závodníků, potom vakant, pak 8 závodníků, zase vakant atd.)!!!
  • pomocí funkce "Použít všechny mapy" se dá vyhnout zadávání počtu vakantů, jejich počet se vypočítá jako = Počet map - počet závodníků v kategorii
   • např. při zadání počtu do "Vakanti před" a "Vakanti po" se počet "Vakant každých" spočítá jako = Počet map - Počet závodníků - Vakanti před - Vakanti po
 • zkontrolovat a nastavit v "Kategorie -> Upravit -> Rozvržení startu kategorií" pořadí kategorií (např. pro NOB mladší dříve)
  • kategorie, které mají stejnou trať, dá nástroj pro losování do slotu za sebe, je nutné vytvořit nový slot (kliknout do prvního sloupce se zámečky pravým tlačítkem -> Přidat další řádek), přetáhnout danou kategorii do tohoto nového řádku, kliknout do buňky se zámečkem tohoto řádku -> Nastavit start v řádku a zadat takový startovní interval, aby daná kategorie startovala až po kategorii se stejnou tratí a aby měly mezi sebou alespoň mezeru dvou startovních intervalů (alternativně lze start kategorie v řádku posunout pomocí myši – najet na číslo vedle zámečku a točit kolečkem)
  • nastavit starty kategorií tak, aby kategorie se stejnou 1. kontrolou měly různé časy startu, jinak jsou označené červeně (podle pravidel to sice není zakázané, ale neměly by na stejnou první kontrolu spolu startovat třeba kategorie H20 a H21..)
  • dále posunout starty i dalších kategorií takovým způsobem, aby se rovnoměrně využil startovací čas
  • nezapomenout kliknout na ikonku diskety – jinak se časy startu kategorií nepropíší ven z nástroje pro losování (a provedené úpravy budou ztraceny)!!
 • samotné losování probíhá v záložce "Úseky / Etapy" -> kliknout na tlačítko "Nastavení losování"
  • pokud se používají různé losovací režimy (např. po skupinách podle rankingu / licencí), postupně volit kategorie, pro ně odpovídající metody, pak kliknout na tlačítko "Losovat kategorii"
  • jinak vybrat všechny kategorie a kliknout na tlačítko "Losovat kategorii"
  • výchozí metoda losování je "Náhodné rozmístění klubů" = náhodné losování, ale přitom nebudou startovat dva závodníci ze stejného klubu za sebou (to zakazují i pravidla!)
  • po nalosování kategorie se její losování uzamkne a pokud ji chceme nalosovat znovu, je nutné odškrtnout v "Kategorie" dané kategorii "LU" (Losování uzamčeno)
 • (případně) podle poznámek vyhovět požadavkům na start – přehazovat závodníky v rámci kategorie, přitom pozor, aby nestartovali dva závodníci ze stejného klubu za sebou
  • časy závodníků lze přesouvat pomocí metody drag'n'drop v rámci kategorie (kliknu na startovní čas závodníka a přesunu ho na startovní čas jiného závodníka, s kterým ho chci prohodit)
  • chyby, které mohou nastat při ručním posouvání startovních časů, lze ohlídat pomocí automatické funkce, která se zapne seřazením závodníků vzestupně podle startovního času – při porušení nějakého pravidla se buňky zabarví do červena nebo růžova (zde jsou také vidět vakanti, které znázorňuje zelená čára)
 • zveřejnit startovky
  • startovky se z QE vyexportují v "Úseky / Etapy -> Exportovat -> Startovní listina -> XML -> IOF XML 3.0" (tento soubor lze poté nahrát do ORISu přes "Akce -> Nahrát startovku")
  • pro web lze provést export startovek do HTML v "Úseky / Etapy -> Exportovat -> Startovní listina -> HTML -> Kategorie/Kluby"
 • v případě potřeby je možné kdykoliv synchronizovat záznamy v QE s ORISem "Soubor -> Importovat -> ORIS -> Synchronizovat záznamy aktuálního závodu"
  • osobně se mi osvědčilo dohlašovat závodníky po uzavření přihlášek následujícím způsobem:
   • dohlásit daného závodníka přímo do ORISu – závodník se poté nemusí stavovat na prezentaci a startovné za něj zaplatí jeho klub
   • pokud už proběhl import celého závodu (popsaný ve Vytvoření závodu), tak provést synchronizaci záznamů s ORISem a případně přidělit danému závodníkovi startovní čas (pokud jsou již vytvořeny startovky)
   • nahrát případně aktualizované startovky na ORIS

Nastavení kontrol

 • zkontrolovat čísla kontrol a nastavit jim správný čas (SPORTident Config+)
 • zrušit u vyčítací krabičky Legacy protocol a Auto send
 • zrušit volbu SI-card6 with 192 punches u všech kontrol i u vyčítací krabičky, jinak způsobuje chybu při vyčítání
  • ta se projevuje tak, ze čip je načten, ale nejsou načteny mezičasy (průběh kontrolami a výsledný čas je vyhodnocen správně)

Půjčování čipů

 • do QE je vhodné předem vyplnit všechna čísla čipů, které se budou nabízet na půjčení (potom se tím nemusí zdržovat obsluha při prezentaci)
 • zadávání probíhá v "Závodníci -> Čipy -> Čipy k zapůjčení"
  • pokud půjčované čipy tvoří souvislou řadu čísel, lze jejich vyplnění zrychlit následujícím trikem: nejdříve přidáte tolik řádků, kolik máte čipů, následně označíte všechny buňky ve sloupci SI -> pravé tlačíko myši -> Vygenerovat posloupnost ve výběru -> zadat první číslo čipu -> OK

Během závodu

Prezentace

 • pro dohlášení závodníka se v "Závodníci" klikne na ikonku vložení řádku (pod filtrem kategorií)
  • pokud je závodník registrován v ČSOS, stačí napsat jeho registraci/číslo čipu/příjmení do první kolonky v dialogu a zbytek údajů (jméno, příjmení, číslo SI čipu, registrace a licence) by se měl načíst z registrací
  • poté zkontrolovat a případně minimálně dovyplnit jméno, příjmení, číslo čipu a vybrat správnou kategorii
  • následně kliknout na E1 (nebo číslo dané etapy) a přidělit startovní čas
   • pokud seřadíme řádky podle startovního času vzestupně, tak se vakanti poznají podle zelené čáry – vakant samotný v tomto přehledu vidět není (více o vakantech ZDE)
   • na E1 (nebo číslo dané etapy) se kliká vždy – i u závodníků z kategorií, kde se časy nepřidělují (P, HDR), potom okno bez dalších akcí jen zavřete (tímto krokem se vytváří záznam o tom, že daný závodník startuje v dané etapě)
 • alternativně lze dohlašovat závodníky následujícím způsobem:
  • v sekci "Vyčítání SI čipů" přepnout mód vyčítací jednotky na "Přihlášky", v sekci "Závodníci" zatrhnout volbu "Upravit po oražení"
  • ve chvíli, kdy někdo vloží čip do vyčítací jednotky, tak se objeví dialog pro přidání nebo úpravení závodníka (záleží na tom, jestli je daný čip již přiřazený k nějakému závodníkovi)
  • pokud tento čip žádný závodník zatím nemá, ale číslo čipu je nalezeno v registracích, tak se předvyplní políčka jméno, příjmení, číslo SI čipu, registrace a licence
  • po skončení prezentace nezapomenout přepnout mód vyčítací jednotky ve "Vyčítání SI čipů" na "Závod"
 • půjčení čipu se nikde nezatrhává – program automaticky půjčený čip pozná podle čísel, které jsme zadali do tabulky s čipy k zapůjčení (viz sekce Půjčování čipů)
 • po skončení prezentace vytisknout aktualizované startovky (po kategoriích a pro startéry) a poslat na start
 • v QE má přednost čas startu ze startovací krabičky před startem ve startovce, to lze vhodně využít na malých závodech při výjimečných situacích (tzn. čas závodníka, který orazil startovací krabičku je vypočítán jako čas cílové krabičky - čas startovní krabičky bez ohledu na to, jaký měl čas ve startovní listině)
 • až se vrátí startovní listiny od startérů:
  • opravit případně startovní časy závodníkům, kteří z nějakého důvodu startovali jindy, než měli
  • odznačit příznak "Startuje" závodníkům, kteří nakonec nepřijeli, v "Úseky / Etapy" -> zaškrtnout "Zobrazit nestartující závodníky" -> odkliknout příznak "Startuje" daným závodníkům (díky tomuto kroku nebudou daní závodníci počítáni ve statistikách závodu)

Vyčítání

 • ve "Vyčítání SI čipů -> Vyčítací jednotka -> Nastavení vyčítací jednotky" nastavit zařízení (zobrazují se pouze aktuálně dostupná zařízení), ostatní věci nechat výchozí (výchozí hodnoty jsou vždy ty první z výběru)
  • správné číslo COM portu lze případně ověřit v SPORTident Config+ nebo ve Windows ve správci zařízení (Win + X -> Správce zařízení)
 • zkontrolovat, že je mód vyčítací jednotky nastaven na "Závod"
 • přepnout se do okna "Mezičasy", zde nastavit tiskárnu (buď grafickou nebo textovou, návod na nastavení ZDE)
 • povolit automatický tisk (po vyčtení čipu se vytiskne sám lísteček), zaškrtnout pouze tato tiskárna (čipy, které budou vyčteny v jednotce, která je nastavená v této aplikaci, se budou tisknout pouze na této tiskárně – jinak se mohou vytisknout na jakékoliv tiskárně, která je nastavená na ostatních počítačích)
 • ve "Vyčítání SI čipů" otevřít spojení s vyčítací jednotkou (otevřít COM) = kliknout na ikonku kabelu vedle "Typ kontroly ražení"
 • před příchodem prvního závodníka ověřit, zda funguje vyčítání a tisk lístečku
  • vzít libovolný čip, skoro určitě bude mít v sobě nějaká data z minulého závodu, zasunout čip do vyčítací jednotky, měl by se vyčíst (pravděpodobně s chybou, jako neznámý závodník) a vytiskne se lísteček
  • v "Mezičasy" lze nastavit, aby se v případě vyčtení "neznámého" čipu vytiskl pouze lísteček s textem "CHYBA" místo lístečku s oraženými kontrolami beze jména
 • zapnout zvuk na počítači (program zvukem upozorňuje na vyčtení půjčeného čipu nebo na chybu při vyčítání)
 • když se ozve při vyčítání chyba -> řešit (většinou závodník běží s jiným čipem, než je nahlášeno..)
  • v tom případě stačí kliknout pravým tlačítkem na červený řádek -> "Přiřadit čip závodníkovi" -> vybrat závodníka -> opět pravým na daný řádek a "Vytisknout mezičasy"
 • když se ozve "tramvaj", připomenout vrácení čipu
  • po vrácení čipu zaškrtnout políčko ČV (Čip vrácen)
 • pokud je nějaký závodník DISK a my mu chceme diskvalifikaci zrušit, tak odškrtnout políčko "Chyba" a "DISK" u daného vyčtení ve "Vyčítání SI čipů"
 • pokud je potřeba vyměnit papír v tiskárně na lístečky, tak buď na chvíli přerušit vyčítání nebo je možné vyčítat dále, ale je nutné zrušit volbu "Automatický tisk" v "Mezičasy" -> vyměnit papír -> opět zapnout "Automatický tisk"; všechny nevytisknuté lístečky lze vytisknout pomocí tlačítka "Vytisknout nové" v "Mezičasy" nebo se vytisknou samy po vyčtení dalšího čipu

Tisk výsledků

 • výsledky aktuální etapy lze tisknout v "Úseky / Etapy -> Tisk -> Výsledky -> Aktuální etapa", ale lepší je využívat okno "Statistiky závodu" ("Zobrazit -> Statistiky závodu")
 • je možné vytisknout výsledky všech kategorií s novými závodníky (ikonka tiskárny s hvězdičkou) nebo vybrat ručně jednotlivé kategorie, které chceme vytisknout (většinou se řídit dle sloupečku "Nové výsledky" – počet doběhlých závodníků, kteří ještě nejsou ve vytisknutých výsledcích) a kliknout na "obyčejnou" tiskárnu
 • aby bylo vidět, které kategorie již lze uzavřít, je nutné provést krok "až se vrátí startovní listiny od startérů", který je popsaný jako poslední v Prezentace
  • o kategorii lze říci, že je uzavřená, pokud počet doběhlých závodníků je stejný jako počet startujících (stejná čísla ve sloupci "Doběhlo" a "Závodníků")
  • pro přípravu vyhlášení lze také využít ukazatel "Čas do uzavření" (ukazuje dobu, po kterou někdo ještě může ovlivnit výsledky na prvních třech místech)
  • POZOR: pokud je "Čas do uzavření" 0.00, ale vyčítání je dále od cíle, tak se může stát, že by někdo pořadí na prvních třech místech ještě mohl ovlivnit!!

Zálohování dat

 • během závodu provést čas od času raději zálohu všech dat (alespoň po každé fázi závodu, včetně přípravných – po vytvoření startovek, prezentaci, několik během vyčítání a po skončení závodu)
  • postup zálohování je stejný pro SQLite (konfigurace s jedním strojem) i pro PostgreSQL (více počítačů)
  • záloha se vytvoří pomocí "Soubor -> Exportovat -> Závod" a nejlépe by se měla uložit na externí pevný disk

Po závodě

Zveřejnění výsledků

 • vyexportovat výsledky z QE "Úseky / Etapy -> Exportovat -> Výsledky -> IOF XML 3.0" a nahrát do ORISu přes "Akce -> Nahrát výsledky"